Waregems Harmonieorkest En Jeugdorkest Waregem

Organisatienota

Organisatie

Adres Het Waregems Harmonieorkest
Olmstraat 27
8790 Waregem
België
Doelstelling Het samenbrengen van amateurmuzikanten voor het beoefenen van de instrumentale muziek.
Juridisch statuut VZW

Verantwoordelijke voor de organisatienota, informatie over rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger en verantwoordelijke die moet verwittigd worden bij ongevallen:

  Derre Veerle, secretariaat
Lendedreef 36
Vichte
telefoon: +32 (0)56 32 33 32
gsm: +32 (0)473 73 44 97

 

of bij afwezigheid een bestuurslid.

Verzekering

Via Vlamo:

  • Polis burgerlijke aansprakelijkheid – lidnummer WVL/0033
  • Persoonlijke ongevallen (A2) met meerpremie – lidnummer WVL/0033
  • Weg van en naar de activiteit is inbegrepen
  • Objectieve aansprakelijkheid is inbegrepen
  • Rechtsbijstand is inbegrepen

Via provincie:

  • Bijkomende verzekering voor niet leden – erkenningsnummer WVL20050662

Vergoedingen

De organisatie kan een vergoeding betalen mits in achtneming van de wettelijke bepalingen. De organisatie betaalt de reële kosten (kosten eigen aan de vereniging) mits voorlegging van bewijsstukken.

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Toegang tot vrijwilligerswerk

Vrijwilligers met een bijzonder statuut (werklozen, bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten…) dienen vooraf bepaalde formaliteiten te vervullen en zijn hiervoor persoonlijk verantwoordelijk. Dit omvat melding bij de RVA, adviserende geneesheer, OCMW….

Geheimhouding

Volgens artikel 458 van het strafwetboek: “geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenissen af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 2.5 tot 12.50 euro.” De vermelding ‘alle andere personen’ kan dus ook op een vrijwilliger slaan waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv monitoren bij mindervaliden).

Rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van het werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, uitrusting en aangepaste vorming en bijscholing indien nodig. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger mbt het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, …

Publicatie

Zie website: http://www.waregemsharmonieorkest.be/organisatienota/
Zie cafetaria

Waregem, 25 januari 2010 – laatst gewijzigd 17 juli 2017